Guru Nanak Gurpurab Wishes with Name in Punjabi. ਜਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗਿ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਕਾਲ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ. ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ.

Tags:

Related Posts

Guru Nanak Gurpurab Wishes with Name in Punjabi

Filter : Find More Designs For :
Design Example:
Guru Nanak Gurpurab Wishes with Name in Punjabi